September 2021
ปกไม่มีภาพ
กำลังใจเดินต่อไป

เราจะเดินหน้าต่อไป เพื่อความดีของเด็กๆ ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความร่วมมือ จากผู้ปกครอง และคุณครูทุกคน

ปกไม่มีภาพ
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV