ฝ่ายอาคารสถานที่
 /  ฝ่ายอาคารสถานที่

Properties Division63