คณะครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
 /  คณะครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

High school teacher_63