คณะครูมัธยมศึกษาตอนต้น
 /  คณะครูมัธยมศึกษาตอนต้น

Junior high school teacher_63