ประวัติโรงเรียน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดพิธีสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอพรสำหรับปีการศึกษาใหม่ โดยมีคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นประธานในพิธี คุณพ่อ กล่าวมอบโอวาทแก่นักเรียน ความโดยสรุปว่า ” เป็นโอกาสดีที่นักเรียนได้มาอยู่ในโรงเรียนของพ่อบอสโก และมาเดอร์มารีอา มัสซาแรลโล ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ถือกำเนิดจากความรักของแม่พระ ดั่งนั้นต้องรักษาความดีใว้ให้อยู่กับตัวเราตลอดไป” หลังจากนั้นคุณพ่อที่ร่วมพิธีได้พรมน้ำเสกนักเรียน และเสกอาคารเรียน อวยพรพระองค์อุปถัมภ์สำหรับทุกคน

โรงเรียนนารีวุฒิเดิมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเซนต์โยเซฟซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ได้แยกออกมาเป็นโรงเรียนต่างหากที่เป็นหญิงล้วน และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนารีวุฒิ” ตั้งอยู่เลขที่ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ทั้งนี้ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2482 โดยมีซิสเตอร์ โรส มูร์ เป็นผู้จัดการ

และซิสเตอร์ชั้น ผลาวสุ เป็นครูใหญ่ ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอาคารเรียนเป็นเรือนปั้นหยา 1 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 12 หลัง และมีการ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นหลัก การขยายตัวของโรงเรียนเป็นไปตาม
ลำดับดังนี้

ปี พ.ศ. 2485/1942 – 2488/1945 เป็นช่วงระยะเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนย้ายศูนย์
ไปที่บางนกแขวกร่วมกิจการกับโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ซึ่งทำให้ต้องมีการปิด
โรงเรียนชั่วคราว ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2488/1945 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาต
ให้เริ่มทำการสอนต่อ จึงย้ายกลับมาทำการสอนที่บ้านโป่งตามเดิม

ปี พ.ศ. 2496/1953 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี

ปี พ.ศ. 2501/1958 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

ได้สร้างอาคารชั่วคราวสำหรับชั้นประถมต้น จัดรื้ออาคารเรือน

ไม้ปั้นหยา 2 ชั้น เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
สำหรับชั้นมัธยมศึกษา และประถมศึกษาตอนปลาย กับจัดสร้างหอประชุมเพื่อใช้
เป็นอาคารเอนกประสงค์

ปี พ.ศ. 2520/1977 สร้างอาคารอนุบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น แทนอาคารเรียนชั่วคราวที่จะรื้อถอนไป

01

ปี พ.ศ. 2530/1987 สร้างอาคารจอห์น บอสโก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคาร ประกอบและอาคารเรียนหลังใหม่

ปี พ.ศ. 2534/1991 สร้างอาคารมารีรักษ์ เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารประกอบและ โรงอาหาร ปัจจุบันขออนุญาตใช้เป็นอาคารเรียน

12ปี พ.ศ. 2539/1996 ทำการรื้อถอนอาคารประถม (หลังที่ 1) อาคารอนุบาล (หลังที่ 3) และหอประชุม เพื่อสร้างเป็นอาคารอนุบาล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น และอาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้นแทน โดยเปลี่ยนใช้อาคารมารีรักษ์เป็นอาคารเรียนระดับประถม

ด้านการเรียนการสอน มีการปรับหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมปลายให้เอื้อต่อสมรรถภาพของ ผู้เรียน และเปิดรับนักเรียนมัธยมปลายเพิ่มอีกเป็นห้องที่ 3 เริ่มการเรียนการสอนแบบปฏิรูปการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของสำนักการปฏิรูปการศึกษา

ด้านทรัพยากรอาคารสถานที่ มีการปรับห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาใหม่ เพื่อให้เหมาะสม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ด้านสัมฤทธิผล มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทั้ง ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนสามารถพูดวิทยาศาสตร์ ได้อันดับ 1 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งในระดับประเทศ ได้ชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาไทยของโรงเรียนเอกชนสามัญระดับเขต ในการแข่งขันระดับจังหวัด นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ได้แก่ การพูดภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ และการร้องเพลงภาษาอังกฤษ สำหรับการคัดลายมือได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 ระดับ

 

ปี พ.ศ. 2540/1997 โรงเรียนจัดทำธรรมนูญเพื่อการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางที่ สช. กำหนด สร้างอาคารอนุบาลและอาคารเอนกประสงค์ และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนมีความจุไม่เกิน 7,496 คน ทางโรงเรียนได้รับป้ายเกียรติคุณโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมากอักษรทองจากสาธารณสุขจังหวัด

 

ปี พ.ศ. 2541/1998 มีการปรับห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมชั้นละ 2 ห้องเรียนเป็น 3 ห้องเรียน มีพิธีเปิดอาคารอนุบาลและอาคาร ม.โมราโน อย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับโล่ชนะเลิศจัดบอร์ดต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอ ของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และขบวนพาเหรดได้รับโล่รองชนะเลิศของ ฯพณฯ นายสนั่น ขจรประสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

dscn1088ปี พ.ศ. 2542/1999 อบรมนักเรียนโดยยึดแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “ร่วมใจน้อมนอบพระบิดา รัก รับใช้ อภัย ใจศรัทธา ประกาศพระเมตตาสู่ปีปีติมหาการุญ”โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา เป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2546 จากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนเอกชน กระทรวงศึกษาธิการด้านกิจกรรม จัดให้มีการจัดงานวันพ่อเป็นพิเศษ เฉลิมฉลองนวมินทร์มหาราชาพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ 73 พรรษา โดยมีนายวิจัย วัฒนาประสิทธิ์ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี และนายสุทัศน์ ปทะวานิช ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานถวายพระพรชัย มีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกว่า 4,000 คนด้านทรัพยากรอาคารสถานที่ โรงเรียนมีการเพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับมัธยมโดยใช้ระบบ Lan และมีการใช้ Internet อันเป็นการส่งเสริมสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ด้านสัมฤทธิผลทางการเรียน โรงเรียนได้ส่งนักเรียนประถมเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับอำเภอ ได้รางวัลชนะเลิศ คือ การเขียนเรื่องและคัดไทย การแข่งขันสารานุกรมและจริยศึกษา ได้อันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ และการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย
นอกจากนี้ โอกาสปี ค.ศ. 2000 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนคาทอลิกเข้าแข่งขันกับสภาการศึกษา คาทอลิก ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังนี้คือ การวาดภาพและเรียงความระดับชั้นมัธยมปลาย การตอบปัญหาพระธรรมคำสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การตอบปัญหาพระธรรม คำสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการร้องเพลงหมู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ปี พ.ศ. 2543/2000 มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการเป็น นางสาวยุวดี อารีจิตรานุสรณ์ อบรมนักเรียนตามแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เฉลิมฉลองปียูบีลี ร่วมใจกันรักศักดิ์ศรี เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งชีวี เสวนาสร้างสันติเป็นหนึ่งเดียว”

ปี พ.ศ. 2544/2001 ปีนี้ นางสาวมารีอา ตอวิเชียร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนางสาวศรีสุดา สุทธิ-รัตนากร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติตามแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เยาวชนรวมพลัง นำความ หวัง ความสุขแท้ แห่งสหัสวรรษใหม่” ปีนี้ชมรมศิษย์เก่าร่วมกันจัดงานนารีวุฒิรำลึก’44 ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในด้านวิชาการ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมในการแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวมัทนียา ธเนศนิตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททักษะวิชาการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มโรงเรียนมัธยม- ศึกษาจังหวัดราชบุรี และนางสาวสมฤทัย สายสุทธิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททักษะวิชาการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่ม โรงเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี เด็กหญิงธนภรณ์ ทองแพง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง- ศึกษาธิการจากการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันเด็ก นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีครูจำนวน 7 คน ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ. 2545/2002 โรงเรียนมุ่งอบรมนักเรียนตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “การเป็นพลเมืองที่กระตือ-รือร้น ร้อนรนในการทำความดีในทุกบทบาทและสังคมที่เราอยู่” ปีนี้นางประภาพร บุญพิทักษ์สกุล ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอบ้านโป่ง ให้เป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2545 นอกจากนี้ นางประภาพร บุญพิทักษ์สกุล และนางวลัยลักษณ์ คิมหะจันทร์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำการสอนในสถานศึกษาสังกัดเอกชนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอบ้านโป่งด้วย ส่วนความภาคภูมิใจด้านผลงานของนักเรียนได้แก่ นางสาววิสุทธา ชูชัยวุฒิพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส 50 ปี กรมอนามัย นางสาวเฉลิมวรรณ มีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทยิงใต้แป้น ในการแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัดราชบุรี และเด็กหญิงพิชญ์สิรี ประพันธ์วิทยา เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ในการทดสอบความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15 ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด ปีนี้ยังเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับทางโรงเรียนเนื่องด้วยคุณพ่ออัครา- ธิการคณะซาเลเซียน ปัสกวัล วิลลานูเอวา ชาเวส ผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญยวง บอสโก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มาเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน

ปี พ.ศ. 2546/2003 นางสาวอุดม ศรีดารุณศิลป์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิการิณีและทำการแทน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนนารีวุฒิเริ่มใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นปีแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มอีก 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ค้นคว้าความภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนในปีนี้คือ ครูจำนวน 3 คน คือ นางศศิธร คิดรุ่งเรือง นางสาวชมาภรณ์ ชูศรี และนางนฤมล บูรณะนันทสิริ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ โรงเรียนได้รับพระราชทานโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดแดนซ์คอนเทสต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จากโครงการหกสิบปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทความคิด จากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดราชบุรี นางสาวพจนา บุญชัยยะ ชนะเลิศการประกวดเรียงความอันดับที่ 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี- นาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 นางสาวมณฑาทิพย์ หลงจู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดราชบุรี จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี นางสาวศศินิภา แก้วจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่ พระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดสุนทรพจน์งานวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เย็นบุญพระคุณแม่” จากศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
นอกจากนี้ในการแข่งขันการประกวดกิจกรรมเรียงความและคำขวัญ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้าน  ยาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอบ้านโป่ง นางสาวรังสิมา ชูเกลี้ยง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมคำขวัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา นางสาวนาถนรินทร์ บุญสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา เด็กหญิงโศรยา ไชสายัณห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดกิจกรรมคำขวัญ นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดกิจกรรมเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงนิจนิชา สุวรรณ-นิกขะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา และนางสาวศศิประภา มั่งประเสริฐ ได้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนการศึกษา ต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ (1 อำเภอ 1 ทุน) ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปี พ.ศ. 2547/2004 มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จากนางสาวมารีอา ตอวิเชียร เป็นนางสาวอุษณีษ์ ธีระพัชร-รังษี โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์และลานจอดรถ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและได้รับการยืนว่าโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดี โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษา- ธิการให้เป็นสถานที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2547

โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 และ 2 ของทุกช่วงชั้น โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 ให้เป็นโรงเรียนที่จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและนำไป ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ด้วยการจัดหาครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาจำนวน 2 คนมาสอนในทุกระดับชั้น และจัดกิจกรรม เทควันโดส่งเสริมความสามารถและความถนัดให้แก่นักเรียน โรงเรียนได้ปรับผลการเรียนของนักเรียนตามแนวการวัดและประเมินผลรูปแบบใหม่ตามคำสั่งที่ ศธ 04010/2393 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ช่วงชั้นที่ 4 จาก 5 เกรดเป็น 8 เกรด ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในโครงการ “72 พรรษาเทิดมหาราชินี” พร้อมถ้วยรางวัลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 3 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 รางวัลชนะเลิศการร้องเพลงไทยลูกทุ่งมีแดนซ์เซอร์ประกอบ งานการประกวดกิจกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล และรางวัลชมเชย การจัดป้ายนิเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและ เหรียญทองแดง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Powerpoint Word และ Excel
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสอง การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดราชบุรี ระดับ ม.1-ม.3 ของบริษัทท๊อปเทสเซนเตอร์ จำกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รางวัลชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันภาษา อังกฤษระดับมัธยมปลาย รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การกล่าวสุนทรพจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 5 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองและเหรียญเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดรุ่นอายุ 15-17 ปี โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ ประจำปี 2547 ณ วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่น 16 ปี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อุดมการณ์ประจำปีนี้คือ เราคือผู้สื่อสารสันติภาพ เน้นคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ สัจธรรม ความยุติธรรม ความรัก เสรีภาพ นักเรียนจำนวน 7 คน ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเกียรติบัตร เป็นเยาวชนดีเด่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เป็นผู้มี คุณธรรมดีเด่นด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความประหยัด ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย และความเป็นผู้มีวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระ  ครูอรทัย สุทธิรัตนากร ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่ราชบุรี เขต 2 เป็นครูต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา ประจำปี 2547 ครูจำนวน 13 คน ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการอบรมทางไกลเส้นทางปฏิรูปการเรียนรู้“ครูปฏิรูป” ครูนิภาวรรณ ศรีคำนวณ และครูกัญญา กรรณแก้ว ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ขั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ครูสุวภี เกิดปัญญา ได้รับรางวัล “เป็นผู้ผลิตผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีมีคุณภาพในระดับมัธยมศึกษา” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สสวท. คือครูสุวรรณี พึ่งสุนทร  ครูวัชราภรณ์ เจริญสุข   ครูดวงฤดี  สุวดินทร์กูร   ครูกรรณิการ์ ลีพรหมมา  และ      ครูสรายุธ โภคะสุวรรณ

ปีการศึกษา 2548/2005 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จากนางสาวพรรณี จารุวิภาค เป็น นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร มีการปรับปรุงห้องประกอบการเรียนจำนวน 1 ห้อง คือห้องการเรียนรู้สื่อผสม มีการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารโมราโน ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนประจำปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกชั้นปี และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดังนี้ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1, 2 และ 4   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ 4 การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 8 ระดับจังหวัด และระดับภาค 310 ดี สโมสรไลออนส์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภาระดับเขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเยาวชนไทยร่วมใจต่อต้านยาเสพติดจังหวัดราชบุรี  รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทเดี่ยว  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2548 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำกรรเชียง 500 เมตร รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ 4 x 50 เมตร รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขี่จักรยานเสือภูเขา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเยาวชน กองทัพบก ปี 2548 ประเภทคู่ผสม และประเภทหญิงเดี่ยว รางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยวอายุ

11 ปี การแข่งขันกีฬาแบดมินตันธนบุรีแชมป์เปี้ยนชิพปี 2548 โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวอุดมการณ์ประจำปี 2548 นางสาวอุบลวรรณ  เจริญจิต  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย หมู่ยุวกาชาดได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 คน ได้รับเกียรติบัตรเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากเทศบาลบ้านโป่ง  นางสาวศุภลักษณ์ สีสันต์ ได้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ และได้รับความรู้ด้านการนิเทศการสอนในชั้นเรียน ครูจำนวน 3 คน ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์  ครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ขั้นที่ 4 ชื่อจตุกถดิเรกคุณาภรณ์ (จภ.) จำนวน 19 คน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ขั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บภ.) จำนวน 7 คน

ปีการศึกษา 2549/2006 นางสาวศรีสุดา สุทธิรัตนากร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนางสาวอุษณีษ์    ธีระพัชรรังษี  โรงเรียนจัดการศึกษาอบรมตามแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เราเป็นผู้สืบสานธารพระพร” โรงเรียนได้ร่วมเฉลิมฉลองโอกาส 75 ปีที่ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย ด้วยการส่งกลุ่มเยาวชน ชุดการแสดงบนเวที และละครอิงประวัติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ ซึ่งได้จัดขึ้นที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2550 ผลสรุปคือ ระดับอนุบาลได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก 10 มาตรฐาน ผ่านระดับดี 4 มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 7 มาตรฐาน และผ่านระดับดี 7 มาตรฐานในจำนวน 14 มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2550/2007 โรงเรียนนารีวุฒิ “ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา” พระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ได้จัดอบรมผู้นำเยาวชนซาเลเซียน STAR เพื่อวางแนวปฏิบัติสำหรับโครงการอุดมการณ์ประจำปีคือ “ชีวิตเป็นพระพร” โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้แนวปฏิบัติ 4 หัวข้อคือ
– ชีวิตที่พอเพียง
– ชีวิตที่ดีกว่า
– ชีวิตเพื่อผู้อื่น
– ชีวิตที่มีจุดยืน
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ชั้นนำที่มีคุณภาพในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร และครูของชุมชนรอบโรงเรียน จัดการเรียนรู้สอดแทรกในสาระต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานการบริหารและการจัดการบุคลากรในโรงเรียน เป็นแบบอย่างในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่สังคมได้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำคือ
1.จัดกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การประยุกต์ใช้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบุคลากรครูทุกคนเข้ารับการอบรมการจัดการความรู้
2.ขยายผลเรื่องการจัดการความรู้ให้นักเรียนมุ่งปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และให้นักเรียนค้นพบตนเองด้านคุณธรรมเด่น แล้วส่งเสริมให้ทุกคนเขียนเล่าเรื่องเร้าพลัง เพื่อเป็นประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับผู้อ่านว่าให้นักเรียนเกิดกำลังใจและมั่นคงในการปฏิบัติคุณธรรมอื่น ๆ ด้วย อันเป็นผลดีสำหรับต่อตนเองและสังคม อีกทั้งสร้างความเจริญ ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
3.ได้จัดพิธีเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำพร้อมทั้งเชิญโรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียนเข้าร่วมในวันเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป
4.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม Coaching Team ของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนด้านคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ
สรุปได้ว่าทุกกิจกรรมมีคุณค่าต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดพูดสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ จากการประกวดพูดสุนทรพจน์ที่วัดพระศรีอารย์  รางวัลเหรียญทองการพูดสุนทรพจน์ จากการประกวดพูดสุนทรพจน์ที่วัดพระศรีอารย์  รางวัลระดับดี จากการประกวดโครงงานที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เหรียญเงินจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐานวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ  รางวัลเหรียญทองและเงินจากการแข่งขันวิชาการที่โรงเรียนสามัคคี และรางวัลเหรียญเงินจาก การแข่งขันทักษะความรู้ทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานที่ศูนย์กลางการศึกษานอกโรงเรียน  รางวัลเหรียญทองและเงินจากการแข่งขันวิชาการ ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และรางวัลเหรียญทองและเงินจากการแข่งขันวิชาการที่โรงเรียนสามัคคี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดโครงงานที่ศูนย์กลาง การศึกษานอกโรงเรียน  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รางวัล       รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปากช่องพิทยาคม  รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสามัคคี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 13 ที่โรงเรียนวัดดอนตูม รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และรางวัลเหรียญทอง และเงินจากการแข่งขันวิชาการที่โรงเรียนสามัคคี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนจังหวัดราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการ แข่งขันเนื่องในวันวิชาการที่โรงเรียนสามัคคี และรางวัลเหรียญทองการวาดภาพเนื่องในงาน มหกรรมวิชาการกลุ่ม โรงเรียนเครือข่ายบ้าน-โป่งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดจันทาราม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft words ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รางวัลเหรียญทอง และเงินจากการแข่งขันเนื่องในวันวิชาการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ที่โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเลือก ระดับเขต 2 รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะการตอบปัญหา รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเนื่องในวันวิชาการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในวันวิชาการที่โรงเรียนสามัคคี รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดจันทาราม และรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดจันทาราม
นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงห้องวิชาการเพิ่ม 2 ห้อง เพื่อการใช้สื่อสำหรับการเรียน การสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ปีการศึกษา 2551/2008 โรงเรียนจัดการศึกษาภายใต้อุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รักชีวิต พร้อมอุทิศเพื่อ ผู้อื่น” เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมโดยประยุกต์โครงการอุดมการณ์เข้ากับคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในด้านกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน โดยมีครูอรทัย สุทธิรัตนากร เป็นวิทยากรแกนนำเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมแก่เขตการศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ในด้านวิชาการมีการปรับห้องเรียนและจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นศิลป์ภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้มีห้องเรียนที่เป็นเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  โรงเรียนได้มีการสร้างโรงยิมขึ้น 1 หลัง เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการกีฬา โดยให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้มีส่วนในการระดมทุน เพื่อใช้ประโยชน์และปลูกฝังการมีส่วนร่วมในความเป็นหนึ่ง
ผลสัมฤทธิ์จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสอบเข้ามหา วิทยาลัยของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 85.71  มหาวิทยาลัยของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.44

ปีการศึกษา 2552/2009  โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายใต้การนำของซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค เป็นอธิการแทนซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ซึ่งครบวาระ มุ่งเน้นการอบรมให้เด็กและเยาวชนเติบโตตาม อุดมการณ์คือ “รักแท้ นำชีวิต สู่จิตอาสา” ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาในทุกด้าน ทั้งความรู้วิชาการและคุณธรรมจริยธรรม  ซิสเตอร์คาร์ลา คาสเตลลีโน ผู้ใหญ่จากศูนย์กลางของคณะได้มาตรวจเยี่ยมความเป็นไปของชีวิตและภารกิจของโรงเรียน โดยพบปะกับคณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นทางการรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนเป็นค่าอุปกรณ์ กิจกรรม       ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  เอื้อให้กับโรงเรียนเอกชนเป็นปีแรก

ปีการศึกษา 2553/2010  ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียน จากนางสาวศรีสุดา  สุทธิรัตนากร  เป็นนางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ความภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนในปีนี้ ครูจำนวน 3 คน ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูปฏิบัติการสอนด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ครบ 25 ปี จากกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง  และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 6 คน และชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 คน  ด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน มีการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนโดยจัดทำซุ้มดอกไม้ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียน และปูพื้นกระเบื้องหน้าห้องพักครู  โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ในการประกวดผลงานวีดีทัศน์ในโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค 2010”  ได้รับทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียที่ประเทศสิงคโปร์  ครูที่ปรึกษา นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร  ได้รับรางวัล Best Documentary Award    ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง-ภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 จ.พระนครศรีอยุธยานักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งชันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับช่วงชั้นที่ 3 การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ 3  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 4 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีมหญิง และประเภทหญิงเดี่ยว  งานกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “เมืองเพชรเกมส์” จ.เพชรบุรี  รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “ร่วมใจ ไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. 2553 ของศาลแขวงราชบุรี  รางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์มาลัยคล้องมือ (ประเภทวัสดุสังเคราะห์/วัสดุเหลือใช้) รางวัลดีเด่นการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กฎการคัดเลือกธรรมชาติ” และหัวข้อ “แรงโน้มถ่วง”ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จากงานวันสิทธิมนุษยชนสากล   รางวัลชนะเลิศการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ในงาน “มหกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต” ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยาได้รับรางวัลดังนี้  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันความเข้าใจการอ่าน ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2   รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือ ทั้งช่วงชั้นที่ 1  2  และ 3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ 3   ในงานมหกรรมวิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ช่วงชั้นที่ 3

ปีการศึกษา 2554/2011 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอธิการิณี จากนางสาวยุพดี จารุวิภาค  เป็นนางสาวรัตนา ระดมกิจ  และผู้จัดการ จากนางสาวนิพา  กู้ทรัพย์  เป็นนางสาวกุลธิดา  แก้วอุดร  ความภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนในปีนี้  นางสาวศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ  ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติบัตรและเข็ม “หนึ่งแสนครูดีระดับผู้บริหาร” และครูจำนวน 4 คน  ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดีระดับคุณครู”  คุณครูปิยนุช ย้งปรีชา    เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม” จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์  ครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 คน  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  จำนวน 5 คน   มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 19 มกราคม 2554  ผลสรุปคือ ระดับอนุบาลได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก  ประถมและมัธยมผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน” ณ จังหวัดกาญจนบุรี   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง ลมหายใจไร้มลทิน หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” จัดโดยสำนักงานส่งเสริม    สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ร่วมกับบริษัทสื่อสากล จำกัด
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยวและคู่ รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จ.ราชบุรี    รางวัลเหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำ     รุ่นอายุ 7 ปี การแข่งขันเมืองโอ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ปี 2554    รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี  และรางวัลนักกีฬาดีเด่นการแข่งขันแบดมินตัน ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส์” จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน และการประกวดปั้นดินน้ำมัน รางวัลเหรียญทองการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และการประกวดเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทองการประกวดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   รางวัลเหรียญทองการประกวดคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  รางวัลเหรียญทองการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานประเภททดลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  รางวัลเหรียญทองการประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  การประกวดโปรแกรมนำเสนอ  การประกวดพานพุ่มสักการะ  และการประกวดแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทองการประกวด Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ปีการศึกษา 2555/2012  โรงเรียนนารีวุฒิได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีผู้บริหาร 3 ท่าน คือ นางสาวรัตนา ระดมกิจ  นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ  นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร และรางวัลหนึ่งแสนครูดีระดับผู้บริหาร คือ นางสาวศิริรัตน์    อนุวัฒน์ประกิจ  โดยคุรุสภาเป็นผู้มอบให้  ครูจำนวน 4 ท่าน ได้รับรางวัลครูสอนดีจังหวัดราชบุรี คือ นางสาววิชชุดา แจ่มจันทร์  นางสุวภี เกิดปัญญา  นางสุรัตน์ อมรปิยะพงศ์  นางสาวปิยนุช  ย้งปรีชา  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และรางวัลโล่เกียรติคุณ “รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม” ผู้เข้ารับรางวัลคือ คุณครูปิยนุช ย้งปรีชา จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์  ครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 8 คน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา-ภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 13 คน

สถานศึกษาได้ผ่านเกณฑ์การติดตาม การดำรงรักษาสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของระดับปฐมวัย การประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 ได้ระดับดีมาก ในระดับปฐมวัย  ระดับดี ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาผลการสอบ O-net อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนเป็นผู้รับรองคุณภาพ นอกจากนี้ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โรงเรียนนารีวุฒิได้รับผลการประเมินในระดับดีมากทุกมาตรฐานนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ในการแข่งขันประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดราชบุรี และได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันระดับประเทศได้รับรางวัลชมเชย  นักเรียนได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดราชบุรี ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ จาก บริษัท ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด    ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ หัวข้อ “The Youth Working Together in Promoting and Healthier and Happier ASEAN Community” จากมหาวิทยาคริสเตียน ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแชร์บอล รุ่น 10  12  14  ปี รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเปตองหญิงรุ่น 14 ปี  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่น 14 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Jass Chant Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม  ผู้แสดงนำยอดเยี่ยม  การตัดต่อยอดเยี่ยม  ในการแข่งขันการผลิตภาพยนตร์สารคดี  “รณรงค์การป้องและการแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ครูที่ปรึกษา นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี

ปีการศึกษา 2556/2013 โรงเรียนได้มีการสร้างอาคารโรส มูร์ ขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    2 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ประกอบด้วยห้องอาหารครู ห้องคหกรรม และห้องประชุม     โรงเรียนนารีวุฒิเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 ได้ระดับดี (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) และดีมาก (ในระดับปฐมวัย) ซึ่งหน่วยงานที่ให้รางวัลสำนักงานประเมินภายนอก (สมศ.) และได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีมาก หน่วยงานที่เข้ามาทำการตรวจคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยครูได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” จำนวน 13 ท่าน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 7 ท่าน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ท่าน และได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่น และเกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติการสอนครบ 25 ปี จากคณะกองทุนสวัสดิการครู  บ้านโป่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องจากหนังสือเรื่อง “ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต” รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนภาคกลาง ณ ตลาดเพชรเมืองราช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีแข่งขันในระดับภาคกลาง รางวัลชมเชยจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎอาเซียน ของมูลนิธิร่มฉัตร   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนในเขตภาคกลางเข้าร่วมการอบรมและส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการ Liso Fun-nancial Champion 2013 ของธนาคารทิสโก้ จำกัดมหาชน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการประกวดเพลงคุณธรรมระดับมัธยม- ศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอำเภอบ้านโป่ง กีฬาแชร์บอลรุ่น 10 ปี, 12 ปี, 14 ปี  รางวัลเหรียญทองกีฬาเปตองหญิงรุ่น 16 ปี
การแข่งขันวิชาการ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  “สุดยอดเด็กไทย    คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) รางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองวาดภาพ ระดับ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากล เพลงสากล และเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในงาน “ในหลวง กษัตริย์เกษตร กษัตริย์นักอนุรักษ์” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ   ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “ยุวอาสาพาเที่ยว” ของมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 13 ประจำปี 2556

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV