สร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
 /  ข่าวประชาสัมพันธ์ / สร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

สร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายความปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วนในการสร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัย ของผู้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม นั้น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อการสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ให้แพร่หลายไปยังผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง นักเรียน สมัครเข้าร่วม https://moesafetycenter.com  หรือ สแกน qr code
moesafetycenter

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675