สร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายความปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วนในการสร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัย ของผู้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม นั้น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อการสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ให้แพร่หลายไปยังผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง นักเรียน สมัครเข้าร่วม https://moesafetycenter.com  หรือ สแกน qr code
moesafetycenter

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV