Month: February 2018
 /   /  Month: February 2018
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนรับทราบ โครงสร้างรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทราบและเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้นพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักทำงานร่วมกัน สานสัมพนธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนและครู  คลิกชมภาพ  

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675