Month: January 2017
 /   /  Month: January 2017

เอกสารประชาสัมพันธ์

– ประกาศโรงเรียน เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน – รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา๒๕๕๙ –ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน -บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675