Month: January 2017
 /   /  Month: January 2017

เอกสารประชาสัมพันธ์

– การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย – การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน – รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 – การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน – รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา๒๕๕๙ –ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน -บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ

Read more