admin
 /  Posts created by admin
IEP – SME HAPPY DAY

IEP – SME HAPPY DAY

วิชาการNo comments yet

วันที่ 27-30 สิงหาคม 62 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม IEP – SME HAPPY DAY IN NARIVOOTH SCHOOL ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียน IEP – SME เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหา ฝึกการเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ สุดท้ายซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ข้อคิดว่า การใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้เรื่องยาก ขอให้เราได้กล้าพูด ฝึกฝนตนเอง เริ่มจากเรื่องรอบตัวเรา ไม่ใช้ปิดกิจกรรมเราจะหยุดเราต้องฝึกฝนต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ที่ดำเนินไปได้ด้วยดีมาก นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ดีมาก   คลิกเพื่อติดตามข่าวสารและชมภาพ 

Read more
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม

วิชาการNo comments yet

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมทุกคน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้กับการลงมือทำจริง ทดลองจริง ได้ผลงาน และสนุก มัน ฮา  คลิกชมภาพ

Read more
วันวิชาการ 62 “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านความรู้”

วันวิชาการ 62 “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านความรู้”

วิชาการNo comments yet

วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดวันวิชาการ “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านความรู้” กิจกรรม วันวิชาการ เพื่อให้นักเ่รียนมีโอกาสแสดงผลงานของตนเอง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ติดตามพิธีเปิดได้ที่นี้คะ  ชมภาพ

Read more
พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

กิจกรรมNo comments yet

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ ให้โอวาทนักเรียนในฐานะศิษย์เก่า คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ให้ข้อคิดนักเรียน “ให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความอดทน ขยัน โรงเรียนเตรียมพร้อมให้นักเรียนทุกอย่าง โรงเรียนนนี้ระเบียบวินัยดี ภาษาอังกฤษไม่แพ้ใคร ซิสเตอร์ คุณครู เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดี สุดท้ายให้เราภูมิใจในโรงเรียนของเรา นารีวุฒิ ” หลังจากให้โอวาทคุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา เข้าเยี่ยมซิสเตอร์ ขอบคุณซิสเตอร์ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ท่านเรียนที่โรงเรียนนารีวุฒิ เป็นเวลา 10 ปี เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ รุ่นที่ 22  

Read more
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนรับทราบ โครงสร้างรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทราบและเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้นพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักทำงานร่วมกัน สานสัมพนธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนและครู  คลิกชมภาพ  

Read more
แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษ

แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษ

วิชาการNo comments yet

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสดีๆ จากผู้ใหญ่ใจดี บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดย อ.จิตปภา สุพันธะ (Mickey eduzone) เป็นผู้เกริ่นนำโครงการให้ทุนไปต่างประเทศและให้แนวคิดกับพวกเราในการที่กล้าใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ที่เล่าประสบการณ์ของตนเองในการเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและไปศึกษาต่อต่างประเทศและแนะนำแหล่งการเรียนรู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ   อ.หทัยมาต พงษ์เกษม (ไอลีน) เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการแนะนำทุนที่จะไปศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเยอรมัน อ.มนัสวีย์ (อาจารย์โน้ต) เป็นอาจารย์จากมหาลัยมหิดล มาเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา และประโยชน์ที่เกิดจากการที่เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี เป็นการสร้างแรงบันดารใจให้กับนักเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับประสบการณ์ดีๆ ขอบพระเป็นเจ้าตอบแทนท่าน  คลิกชมภาพกิจกรรม

Read more
การตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 2562

การตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 62 โรงเรียนได้รับการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562 นำโดย นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี นำโดย บาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ประธานสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ร่วมแบ่งปันการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ   คลิกชมภาพ

Read more

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนนารีวุฒิ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน . มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน . มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง . มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ . เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะทำและสั่งสอนศิษย์ให้ทำได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และเลือกรับเลือกทำแต่ทางที่ถูกที่ดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ.

Read more
ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 1-6 กรกฏาคม 2562 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนารีวุฒิ ในช่วงเวลานี้กลุ่มต่างๆ จะเข้าพบซิสเตอร์ เพื่อซิสเตอร์สอบถามถึงปัญหา ให้คำแนะนำและที่สำคัญให้กำลังใจ พร้อมคำภาวนาเพื่อเราจะได้ดำเนินตามพระพรของพระเป็นเจ้าตามคำสอนและแบบอย่างของพ่อบอสโก มาเดอร์ มัสซาแรลโล   วันที่ 3 กรกฏาคม ซิสเตอร์พบนักเรียนทั้งหมด พร้อมชมการแสดงต้อนรับ ซิสเตอร์ให้ข้อคิดว่า “เราต้องมีความซื๋อสัตย์ เพราะความซื๋อสัตย์จะทำให้เรามีจิตใจที่สูง ทำให้สังคมพัฒนาไปอย่างดี จงดำรงอยู่ด้วยความ ซื่อสัตย์”   คลิกชมภาพ

Read more

facebook

Recent Posts

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675