admin
 /  Posts created by admin

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Read more
ตารางสอนออนไลน์ ระดับมัธยม

ตารางสอนออนไลน์ ระดับมัธยม

ตารางเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ม.1/1         ม.1/2         ม.1/3         ม.1/4          ม.1/5 ม.2/1         ม.2/2         ม.2/3         ม.2/4         ม.2/5 ม.3/1         ม.3/2         ม.3/3         ม.3/4         ม.3/5 ม.4/1   

Read more
ช่วงการแพร่ระบบของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์

ช่วงการแพร่ระบบของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์

ช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์   การระบาดของ โควิด-19  ทำให้เราไม่สามารถ เรียนแบบปกติได้ (ON-SITE) ทำให้เราต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์  โรงเรียนจึงจัดระบบการเรียน เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวให้มากที่สุดและเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675