ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ติด 0 /ติด ร) ภาคเรียนที่ 1/2562

กำหนดลงทะเบียนสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปี 62       ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อม       อัตราค่าหน่วยกิตลงทะเบียนสอบแก้ตัว

** นักเรียนที่ไม่มีผลการเรียนแสดงให้ติดต่อแผนกวัดผล **

 

 

 

 

 

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675