Month: May 2021
 /   /  Month: May 2021

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน          อนุบาล                   ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษาตอนต้น                    มัธยมศึกษาตอนปลาย      เตรียมอนุบาล                ป.1/1         

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675