Month: November 2019
 /   /  Month: November 2019

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563

**รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563     **สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Bill Payment  ตั้งแต่วันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน หากไม่ชำระภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  ถือว่าสละสิทธิ์    (ควรเปิดด้วยGoogle Chrome)

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563 ชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตา           ชั้นประถมศึกษา               มัธยมศึกษาปีที่ 1              และมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675