Month: May 2017
 /   /  Month: May 2017
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.4 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนรับทราบโครงสร้างรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทราบและเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้นพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักทำงานร่วมกัน สานสัมพนธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนและครู   คลิกชมภาพ

Read more

facebook

Recent Posts

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675